Zapytanie ofertowe i upublicznienia

Upublicznienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego nr UE/4/2017

Dotyczy projektu pn. "Wdrożenie technologii wysokojakościowego druku etykiet IML w trybie multichanel z wykorzystaniem cyfrowej maszyny zwojowej."

Działając w oparciu o zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu określonym w zapytaniu ofertowym nr. UE/4/2017 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Grafotronic Sp. z o.o.

ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa

Zobacz pełny tekst pisma

Tagi: etykiety IML, druk cyfrowy