Zapytanie ofertowe i upublicznienia

Upublicznienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego nr UE/3/2017

Dotyczy projektu pn. "Wdrożenie technologii wysokojakościowego druku etykiet IML w trybie multichanel z wykorzystaniem cyfrowej maszyny zwojowej."

Działając w oparciu o zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu określonym w zapytaniu ofertowym nr. UE/3/2017 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Netflex A. Basiński Spółka Jawna

ul. Kordeckiego 12, 60-131 Poznań

Zobacz pełny tekst pisma

Tagi: etykiety IML, druk cyfrowy